Reglement en gedragsregels

Reglement

 • Leden zijn zij, die 5 jaar of ouder zijn en zich schriftelijk hebben aangemeld. Voor een minderjarige is schriftelijke toestemming van een der ouders/verzorgers verplicht.
 • Het lidmaatschap begint op de inschrijfdatum en geldt voor het hele seizoen.
 • De contributie is bij aanvang van het seizoen verschuldigd voor het hele jaar. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt geen restitutie verleend, uitgezonderd bijzondere situaties, e.e.a. ter beoordeling van het bestuur.
 • Wie op wil zeggen als lid, geeft hiervan schriftelijk kennis aan de ledenadministratie, minimaal 1 maand voor aanvang van het nieuwe seizoen. Bij geen opzegging loopt de contributie door.
 • Tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen wordt er niet getraind. Wij houden de vakanties van de basisscholen aan.
 • De leden mogen geen misbruik maken van hetgeen zij leren.
 • De judoka mag niet in het leslokaal aanwezig zijn, zolang er een andere groep les heeft.
 • Door het bestuur kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
  • schorsing (maximaal 6 maanden)
  • ontzetting (tijdens de schorsing blijft het lid contributie-plichtig)
 • Als judoka van onze club ben je verplicht je in de kleedkamer om te kleden. Dus je pak aantrekken bij aankomst en je pak weer uitdoen als de training voorbij is.
 • Alleen leden die lid zijn van de Judobond Nederland zijn verzekerd volgens de bij de Judobond geldende ongevallenverzekering. Het is daarom raadzaam om lid te worden van Judobond Nederland.
 • Op wedstrijden mogen alleen leden deelnemen, die lid zijn van de JBN en in het bezit zijn van een geldig judopaspoort. De judoka, die deelneemt aan de judoactiviteiten en door ziekte of een andere oorzaak niet hieraan kan deelnemen, is verplicht zich af te melden bij de ledenadministratie. Bedenk echter wel dat bij een wedstrijdafmelding geen teruggaaf van wedstrijdgeld wordt gegeven. Dit omdat de judoclub verplicht is ongeveer één maand voor de wedstrijd met vooruitbetaling in te schrijven. Voor vervoer van en naar wedstrijden dient u zelf zorg te dragen.
  Uitzondering hierop zijn de Regiotoernooien, voor deelname aan deze toernooien hoef je geen lid te zijn van de judobond.
 • Bij niet tijdig betalen van de contributie, is er geen recht aan de judoles deel te nemen.
 • Voor het 3e of meerdere lid uit één gezin geldt een aangepaste contributie.
 • Voor nieuwe leden is een éénmalig inschrijfgeld (5 euro) verschuldigd. Hiervoor ontvangen ze het judo-embleem van onze club.
 • Het is verplicht het judo-embleem op het pak te naaien en wel op linker bovenmouw.
 • Men is verplicht de laatst behaalde band (met slip) te dragen.
 • Eenmaal per jaar, eind oktober/begin november, houden wij onze clubkampioenschappen. Er wordt verwacht dat iedereen, langer dan een half jaar lid, hierbij aanwezig is.
 • Let op!!! Was de banden nooit, deze blijven afgeven.
 • Laat waardevolle spullen en geld liever thuis.
 • In de sporthal bestaat de mogelijkheid om je na de judoles te douchen.
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of vernielde persoonlijke eigendommen.
 • In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Gedragsregels

Bij judo hebben we te maken met een aantal gedragsregels. Hieraan moet elke judoka zich houden.

De belangrijkste zijn:

 • Er mogen geen sieraden gedragen worden en haarbandjes met ijzeren sluiting moeten ook af voordat je gaat judoën.
 • Handen en voeten moeten schoon zijn en nagels geknipt.
 • Men wordt geacht zich in de kleedkamers om te kleden en niet in judopak naar de les te komen of naar huis te gaan. (zie reglement)
 • Mocht men voetwratten hebben, dan graag sokken dragen.
 • Meisjes dragen onder hun judopak een effen wit shirt.
 • Lange haren worden in een staart of vlecht gedragen.
 • Even naar het toilet gaan voor de les.